Ereloon

Een eerste oriënterende consultatie is gratis.

Het ereloon vergoedt o.m. volgende prestaties :
 • Consultaties op kantoor of per telefoon
 • Bezoek cliënt in de gevangenis
 • Studie dossier op kantoor en griffie
 • Opstellen juridische akten (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, …)
 • Bibliografische opzoekingen
 • Schriftelijke en mondelinge adviezen
 • Onderhandelingen
 • Pleidooi voor de rechtbank
 • Behandeling van het dossier

Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend karakter, het bereikte resultaat, de ervaring van de advocaat en zijn onderlegdheid in een bepaalde materie.

Het kantoor rekent een basis ereloon aan dat schommelt tussen 125,00 € en 175,00 € per uur. In specifieke gevallen kan een afwijkend bedrag worden afgesproken.

Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft advocaat Wendy Michiels het recht om een succes fee in rekening te brengen. Deze success fee kan, naar keuze van advocaat Wendy Michiels en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in :

 • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
 • het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
 • het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

Voor bedrijven kunnen voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt met betrekking tot de te betalen vergoeding en kan eventueel een abonnement worden besproken, waarin het ereloon en de kostenregeling worden bepaald.

Vanaf 21 januari 2014 zijn op de diensten van alle advocaten 21% BTW verschuldigd. Alle opgegeven bedragen vermeld op deze site BTW exclusief .